Algemene Voorwaarden Postcode Loterij Buurtfonds

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van het Postcode Loterij Buurtfonds (1 december 2020)

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Het Fonds: het Postcode Loterij Buurtfonds, opgezet en uitgevoerd door Stichting Doen.

Partij: de rechtspersoon aan wie het Fonds een toezegging doet.

Buurtproject: het door de Partij uit te voeren buurtproject zoals omschreven in de aanvraag.

Bijdrage: het geldt dat het Fonds toekent aan de Partij ten behoeve van de realisatie van het Buurtproject.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de Bijdrage van het Fonds. De algemene voorwaarden blijven gelden voor zover er door het Fonds niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

1.2. Elke aanvraag voor een Bijdrage van het Fonds dient via het aanvraagformulier op de website www.postcodeloterijbuurtfonds.nl ingediend te worden en beoordeeld en goedgekeurd te worden door het Fonds. De Bijdrage wordt toegekend door daartoe bevoegde vertegenwoordigers van het Fonds.

1.3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Het Fonds en de Partij treden alsdan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

1.4. Eventuele algemene voorwaarden van de Partij zijn niet van toepassing.

2. Voorwaarden Bijdrage

2.1. Het Fonds ondersteunt rechtspersonen die met hun Buurtproject de leefbaarheid in een buurt verhogen. Buurtprojecten met commerciële doelstelling zijn hiervan uitgesloten.

2.2. De Bijdrage van het Fonds draagt volledig bij aan een Buurtproject van de Partij.

2.3. De partij heeft het Fonds alle gevraagde informatie via het aanmeldformulier doorgegeven welke noodzakelijk is om haar aanvraag voor een Bijdrage te kunnen beoordelen. Doet zich enige wijziging in de gegeven informatie voor, dan meldt de Partij dat onmiddellijk aan het Fonds. De Partij gebruikt de Bijdrage uitsluitend conform de oorspronkelijk gegeven inhoudelijke toegewezen aanvraag en financiële beschrijving, zulks tenzij het Fonds op schrift instemde met een wijziging daarvan. De partij is verantwoordelijk voor een doeltreffende uitvoering van datgene wat inhoudelijk en financieel in haar aanvraag beschreven werd.

2.4. Alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Fonds kan de partij afwijken van het de gestelde einddatum van het project.

2.5. Het Fonds honoreert slechts één aanvraag per jaar per Partij, tenzij het Fonds anders kenbaar maakt.

3. Uitbetaling Bijdrage

3.1. Het Fonds streeft er naar om de Bijdrage binnen 6 weken na het goedkeuren van de aanvraag aan de Partij uit te betalen, op het bankrekeningnummer behorende bij de rechtspersoon die de aanvraag heeft ingediend. De partij is er zelf voor verantwoordelijk om de juiste bankgegevens door te geven.

4. Financiële verantwoording

4.1. De partij houdt een deugdelijke financiële administratie bij conform de begroting die met de beschrijving aan het Fonds is verstrekt. De Partij is verantwoording schuldig aan het Fonds voor de besteding van de Bijdrage en eventuele inkomsten van anderen dan het Fonds, betrekking hebbende op datgene waarvoor het Fonds haar Bijdrage gaf.

4.2. De Partij is verplicht mee te werken aan een verder onderzoek van het Fonds naar de uitvoering en effecten van de door het Fonds verstrekte Bijdrage. Dergelijk onderzoek begint niet eerder dan nadat de partij schriftelijk is ingelicht over het doel, de opzet en inhoud van het onderzoek.

4.3. De Partij dient alle bonnen, van aankopen die aangekocht zijn met behulp van de Bijdrage, voor 5 jaar te bewaren. Het Fonds kan deze bonnen opvragen voor controle.

4.4. De Partij gebruikt de volledige Bijdrage uiterlijk één jaar na ontvangst en legt hier financiële verantwoording (inclusief onderbouwing) over af aan het Fonds.

5. Publiciteit

5.1. De Partij verleent haar medewerking aan de productie en openbaarmaking van uitingen van publiciteitsmateriaal, zowel voor gebruik in de communicatiekanalen van de Partij zelf, alsmede in de kanalen van het Fonds, de Nationale Postcode Loterij N.V. en/of de VriendenLoterij N.V.

5.2. Het is het Fonds, de Nationale Postcode Loterij N.V., en de Vriendenloterij N.V. toegestaan de Bijdrage aan de partij openbaar te maken en daarover te communiceren.

6. Overeenkomst

6.1. Een overeenkomst tussen de Partij en Het Fonds, waarin een Bijdrage is vastgelegd, treedt in werking door een akkoord van het Fonds op basis van de ingevulde aanvraagformulier op de website.

6.2. De looptijd van de overeenkomst is vanaf het moment dat het Fonds de aanvraag van Partij heeft goedgekeurd tot en met het moment dat het Fonds de financiële verantwoording over de volledig bestede Bijdrage heeft goedgekeurd.

6.3. De overeenkomst tussen het Fonds en de Partij beëindigt met onmiddellijke ingang, respectievelijk wordt per direct ontbonden wanneer zich voor of tijdens de looptijd van de overeenkomst één of meer van de navolgende omstandigheden voordoet:

  • de partij komt één of meerdere van haar uit de met het Fonds gesloten overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, voortvloeiende verplichtingen niet na;
  • bij besteding, geheel of ten dele, door de Partij van de Bijdrage voor een ander doel dan waarvoor die Bijdrage was bedoeld;
  • wanneer de Partij de activiteiten waarvoor het Fonds haar Bijdrage toezegde, geheel of ten dele, volgens de overeengekomen beschrijving niet meer wil of kan uitvoeren;
  • wanneer de omstandigheden zodanig veranderd zijn dat het doel en/of de goede naam van de Partij is aangetast;
  • wanneer na één jaar na ontvangst van de Bijdrage nog geen begin is gemaakt met de besteding van de Bijdrage;
  • wanneer de omstandigheden bij de Partij anders blijken te zijn dan aan het Fonds bekend ten tijde dat een overeenkomst met haar gesloten werd dan wel anders zijn geworden;
  • de Partij de benodigde vergunningen voor het uitvoeren van het project waarvoor de Bijdrage is aangevraagd, niet of niet tijdig voor elkaar krijgt;
  • de co-financiering niet rond komt, waardoor het project waarvoor de Bijdrage is aangevraagd geen doorgang kan vinden.

6.4. De partij is verplicht het Fonds onverwijld schriftelijk te informeren indien een van de in 6.3. genoemde omstandigheden zich voordoet.

6.5. Indien de overeenkomst als gevolg van een van de in 6.3 genoemde omstandigheden automatisch is beëindigd of wordt ontbonden, dan is de Partij verplicht de reeds betaalde Bijdrage zo spoedig mogelijk terug te storten.

6.6. Mocht de partij hier niet aan voldoen, dan heeft het Fonds het recht de uitgekeerde Bijdrage zonder rechterlijke tussenkomst terug te vorderen.

7. Overige bepalingen

7.1. Ingeval van verschil van mening over de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

7.2. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden, mits die versie aan partij bekend is gemaakt.

7.3. Een project dat een Bijdrage heeft ontvangen kan worden geëvalueerd door het Fonds. De partij verplicht zich aan de uitvoering van een dergelijke evaluatie mee te werken.

7.4. De verwerking van persoonsgegeven gebeurt conform de privacy statement van het Fonds, welke bij het aanvraagformulier beschikbaar is gesteld en is geaccepteerd door Partij. De privacy statement van het Fonds is tevens te vinden op de website van het Fonds.

7.5. Rechtspersonen die op dit moment een financiële relatie hebben met Stichting DOEN of vaste beneficiënt zijn van de Nationale Postcode Loterij, of de VriendenLoterij komen niet in aanmerking voor een Bijdrage.

7.6. Medewerkers (of hun familieleden) van het Fonds, Stichting DOEN, de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij ben Novamedia bv. komen niet in aanmerking voor een Bijdrage. Tenzij anders overeen wordt gekomen; dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op elke overeenkomst tussen het Fonds en een Partij alsmede de uitleg respectievelijk uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen ontstaan en betrekking hebbend op de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst tussen het Fonds en een Partij en/of deze algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.