Onze visie

Onderweg naar een solidaire samenleving

Het Postcode Loterij Buurtfonds streeft naar een wereld waarin iedereen meetelt en gemeenschappelijkheid voorop staat. Om dit te bereiken richt het Postcode Loterij Buurtfonds zich op een speciale groep: mensen in de buurt die met hun voeten in de lokale klei staan, zien hoe het anders kan en met elkaar het heft in eigen handen nemen. Zij zetten activiteiten op waar hun directe leefomgeving beter van wordt. Zij zijn de voorlopers naar een solidaire samenleving.

Van kleine tot grote impact

De verschillen in initiatieven die worden ondernomen zijn enorm. Van activiteiten en projecten door en voor de buurt tot vernieuwende bewonersintiatieven die ook verandering van bestaande systemen nastreven. Buurtprojecten zijn bijvoorbeeld een theaterfestival voor en door de buurt of een buurtmoestuin waar bewoners samen groenten kunnen verbouwen. Hoewel kleinschalig, deze activiteiten en projecten versterken het sociale netwerk in de buurt tussen bewoners en ze bevorderen nieuwe samenwerkingen en initiatieven. Daarom ondersteunt het Postcode Loterij Buurtfonds dit prille particuliere initiatief graag.

Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt ook vernieuwende bewonersinitiatieven. Hier gaat het om initiatieven die op grotere schaal het verschil kunnen maken. Deze initiatieven zijn innovatief en ondernemend en streven naar systeemverandering. Denk bijvoorbeeld aan bewoners die zich verenigen in een bewonersbedrijf om zo de economische positie van de wijk te versterken. Zij zetten het uitdaagrecht (Right to Challenge) in of werken via de ABCD-methode. Het Postcode Loterij Buurtfonds geeft hen financiële steun én fungeert als bruggenbouwer tussen de initiatieven en de bredere gemeenschap, zodat hun impact kan groeien en verder reikt dan de buurt alleen.

Lokale oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen

We leven in een tijd waarin de problemen om ons heen zich op lijken te stapelen: van toenemende ongelijkheid in de samenleving en een drastische afname van de biodiversiteit tot stijgende woonlasten en oplopende wachttijden in de zorg. Het Postcode Loterij Buurtfonds ziet dat bewonersinitiatieven in staat zijn om op lokaal niveau praktische oplossingen te vinden voor deze grote maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door energiecoöperaties of bewonersbedrijven op te richten of door met alternatieve eigendomsmodellen te werken. Dichtbij huis of in de buurt, maar met een impact die veel verder reikt.

Deze voorlopers zien vaak heel goed hoe iets beter, anders, slimmer en/of effectiever kan. Met een initiatief koppelen ze vaak meerdere oplossingen aan elkaar en er is tijdens een project al ruimte voor reflectie en eventuele bijsturing. De onderlinge lijntjes zijn kort, relaties duren lang en initiatieven zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en partnerschap. Door deze unieke aanpak zijn ze een onmisbare partner voor beslissingen op lokaal niveau en een inspirerend voorbeeld voor organisaties zoals de gemeente, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Zien bewegen doet bewegen en dat begint in de directe omgeving. Het Postcode Loterij Buurtfonds gelooft in deze initiatieven als motoren voor verandering. Steeds meer (systeem)partijen, zoals gemeenten, grote welzijnsorganisaties en woningcorporaties, zien ook dat bewoners- en burgerinitiatieven een noodzakelijke stuwende kracht zijn voor verandering en stellen zich open voor nieuwe samenwerkingsvormen. Dat is mooi, want alleen als overheid, markt en gemeenschap gelijkwaardig samenwerken, komen er duurzame oplossingen voor de uitdagingen van onze tijd.

Stichting DOEN

Het Postcode Loterij Buurtfonds is onderdeel van Stichting DOEN, het fonds van de Postcode Loterij en VriendenLoterij. Stichting DOEN zet in op het versnellen van vier grote systeemtransisties. Meer weten?

Lees verder